include_once("common_lab_header.php");
Excerpt for Le Sophiste de Platon - Première Partie - Édition Bilingue Inter-Paragraphe Français / Grec Ancien by , available in its entirety at Smashwords

Le Sophiste de Platon
Texte bilingue inter-paragraphe
 

français / grec ancien

de la première partie (216a-236b)

avec des notes lexicalesCopyright 2017 Hermes Language Reference

Smashwords Edition
216.α

{ΘΕΟ.} Κατ τν χθς µολογαν, Σώκρατες, ἥκοµεν αὐτοί τε κοσµως 1

Ainsi que nous en sommes convenus hier, Socrate, nous arrivons ponctuellement, Théétète et moi


κα τνδε τιν ξνον γοµεν,

et voici un étranger que nous amenons avec nous


τὸ µὲν γένος ἐξ Ἐλέας,

Natif d’Élée,


ἑταῖρον δὲ τῶν µφὶ Παρµενίδην καὶ Ζήνωνα [ἑταίρων],

il est de l’école de Parménide et de Zénon 


µάλα δὲ ἄνδρα φιλόσοφον.

c’est un philosophe.


{ΣΩ.} Ἆρ΄ οὖν, ὦ Θεόδωρε, οὐ ξένον ἀλλά τινα θεὸν γων (λέληθας2)

Eh que sais-tu, cher Théodore, si, au lieu d'un étranger, ce n'est pas un dieu que tu nous amènes


κατ τὸν µήρου λόγον λέληθας; ὅς φησιν

suivant ce que dit Homère


ἄλλους 216.β τε θεοὺς τοῖς ἀνθρώποις πσοι µετχουσιν αδος3 δικαας, κα δ κα τν ξνιον οχ κιστα θεν συνοπαδὸν4 γιγνόµενον

que les dieux, et surtout celui qui protège les étrangers, se sont faits maintes fois les compagnons des mortels justes et vertueux,


βρεις τε καὶ ενοµας τῶν ἀνθρώπων καθορᾶν5.

pour venir observer les iniquités et la bonne conduite des hommes


τάχ΄ οὖν ἂν καὶ σο τις οὗτος τν κρειττνων συνποιτο6

Ainsi, il se pourrait bien que tu eusses en ce moment pour compagnon quelqu'un de ces êtres supérieurs,


φαύλους µᾶς ὄντας ἐν τοῖς λόγοις ποψµενς7 τε καὶ λγξων8

qui serait venu examiner par lui-même et réfuter nos misérables raisonnements,


θεὸς ὤν τις λεγκτικς.

une sorte de dieu de la réfutation.


{ΘΕΟ.} Οὐχ οὗτος τρπος, Σώκρατες, τοῦ ξένου

Non, Socrate, ce n’est pas là le caractère de cet étranger


ἀλλὰ µετριτερος τῶν περὶ τὰς ἔριδας ἐσπουδακότων.9

il est plus indulgent que les disputeurs de profession.


καί µοι δοκεῖ θεὸς µὲν ἁνὴρ οὐδαµῶς εἶναι,

Quant à moi, si je ne vois pas un dieu en lui


θεος µήν·

du moins je le tiens pour divin


πντας 216.ξ γρ γ τος φιλοσφους τοιοτους προσαγορεω.

je tiens pour tel tout philosophe.


{ΣΩ.} Καὶ καλς γε, φίλε.

Et tu as raison, mon ami.


τοτο µντοι κινδυνεει τὸ γένος οὐ πολύ τι ῥᾷον ς ἔπος εἰπεῖν εἶναι διακρνειν

Je crains seulement que cette race d’hommes ne soit guère plus facile à reconnaître


τ τοῦ θεοῦ·

que là race même des dieux.


πάνυ γὰρ ἇνδρες οὗτοι παντοοι φανταζµενοι δι τν τν λλων γνοιαν "<πιστρωφσι10 πόληας>," ο µ πλαστς11 ἀλλ΄ ὄντως φιλόσοφοι,

Ces personnages (je ne parle pas des faux philosophes, mais des vrais) voyagent de ville en ville, et ignorance les fait paraître sous des aspects très divers.


καθορῶντες ψθεν τὸν τν κτω βίον,

(voyagent de ville en ville) en laissant tomber d’en haut leurs regards sur la vie qu’on mène en ces régions inférieures


καὶ τοῖς µὲν δοκοῦσιν εἶναι τοῦ µηδενὸς [τίµιοι],

Les uns ne font d’eux aucun cas,


τοῖς δ΄ ἄξιοι τοῦ παντός·

les autres en font un cas infini.


κα τοτ µν πολιτικο φαντζονται,

Ils semblent à ceux-ci des politiques,


τοτὲ δὲ σοφισταί

à ceux-là des sophistes.


τοτὲ δ΄ ἔστιν ος δξαν παράσχοιντ΄ ν12 ς παντπασιν χοντες µανικς.

Enfin il y a des gens qui les prennent tout simplement pour des fous achevés.


τοῦ µέντοι ξένου µῖν δως ν πυνθανοµην,13

Sur quoi, je demanderais volontiers à notre étranger


εἰ φίλον αὐτῷ

avec son agrément


τί ταῦθ΄ οἱ περὶ τὸν ἐκεῖ τόπον γοντο καὶ ὠνόµαζον.

, comment on considère et comment on nomme tout cela dans son pays.


{ΘΕΟ.} Τὰ ποῖα δή;

De quoi veux-tu parler ?


{ΣΩ.} Σοφιστήν, πολιτικόν, φιλόσοφον.

Du sophiste, du politique et du philosophe.


{ΘΕΟ.} Τί δὲ µάλιστα καὶ τὸ ποῖόν τι περὶ αὐτῶν διαπορηθεὶς14 ἐρέσθαι διενοήθης;

Mais qu’y a-t-il là qui t’embarrasse et qui te suggère cette question ?


{ΣΩ.} Τόδε·

Le voici 


πτερον ν πάντα ταῦτα ἐνόµιζον δύο

je voudrais savoir si, chez notre hôte, tous ces noms représentent un seul objet ou deux,


καθάπερ τὰ ὀνόµατα τρία, τρία καὶ τὰ γένη διαιρούµενοι

ou bien encore, puisqu’il y a trois noms, si, distinguant de même trois classes d’individus


καθ΄ ἓν ὄνοµα [γένος] ἑκάστῳ προσῆπτον;15

on attache à chaque nom séparément une idée particulière.


{ΘΕΟ.} Ἀλλ΄ οὐδείς, ς ἐγᾦµαι, φθόνος16 αὐτῷ διελθεῖν αὐτά·

Il ne peut avoir aucune raison, ce me semble, de nous refuser cet éclaircissement.


πῶς, ξένε, λέγωµεν;

N’est-il pas vrai, étranger ? 


217.β {ΞΕ.} Οὕτως, Θεόδωρε. φθόνος µὲν γὰρ οὐδεὶς οὐδὲ χαλεπὸν εἰπεῖν ὅτι γε τρί΄ ἡγοῦντο·

Non, Théodore, je n’en ai aucune, et il n’est pas difficile de répondre que ce sont chez nous trois classes distinctes


καθ΄ ἕκαστον µὴν διορί-σασθαι σαφῶς τί ποτ΄ ἔστιν, οὐ σµικρὸν οὐδὲ ῥᾴδιον ἔργον.

mais de déterminer nettement ce qu’est chacune de ces classes, c’est une besogne qui n’est pas si petite ni si aisée.


{ΘΕΟ.} Καὶ µὲν δὴ κατὰ τύχην γε, Σώκρατες,

C’est un heureux hasard, Socrate


λόγων ἐπελάβου παραπλησίων ὧν καὶ πρὶν µᾶς δεῦρ΄ ἐλθεῖν διερωτῶντες αὐτὸν ἐτυγχάνοµεν

qui t’a fait tomber à peu près sur les mêmes questions que nous lui avions adressées avant de nous rendre ici


δὲ ταὐτὰ ἅπερ πρὸς σὲ νῦν καὶ τότε ἐσκήπτετο πρὸς µᾶς·

et il nous avait déjà fait la même réponse


ἐπεὶ διακηκοέναι γέ φησιν ἱκανῶς καὶ οκ µνηµονεν.

Il avoue qu’il a souvent entendu établir cette distinction, et qu’il ne l’a pas oubliée.


{ΣΩ.} Μὴ τοίνυν, ξένε, µῶν τήν γε πρώτην αἰτησάντων χάριν ἀπαρνηθεὶς γένῃ, τοσόνδε δ΄ µῖν φράζε.

En ce cas, étranger, pour le premier service que nous te demandons, nous ne saurions éprouver de ta part un refus.


πότερον εἴωθας ἥδιον αὐτὸς ἐπὶ σαυτοῦ µακρῷ λόγῳ διεξιέναι λέγων τοῦτο ἂν ἐνδείξασθαί τῳ βουληθῇς,

Seulement, dis-nous d’abord si tu as coutume de présenter et de développer toi-même tes arguments


δι΄ ἐρωτήσεων,

ou bien si tu préfères la méthode des interrogations


οἷόν ποτε καὶ Παρµενίδῃ χρωµένῳ καὶ διεξιόντι λόγους παγκάλους παρεγενόµην ἐγὼ νέος ὤν, ἐκείνου µάλα δὴ τότε ὄντος πρεσβύτου;

méthode dont j’ai vu Parménide tirer les plus beaux discours du monde, à une époque où j’étais bien jeune encore, et lui très avancé en âge.


{ΞΕ.} Τῷ µέν, Σώκρατες, ἀλύπως17 τε καὶ εὐηνίως προσδιαλεγοµένῳ ῥᾷον οὕτω, τὸ πρὸς ἄλλον·

Celle-ci est plus commode, Socrate, avec un interlocuteur facile et de bonne composition


εἰ δὲ µ, τὸ καθ΄ αὑτόν.

autrement il vaut mieux parler seul.


{ΣΩ.} Ἔξεστι τοίνυν τῶν παρόντων ν ἂν βουληθῇς ἐκλέξασθαι,18

Eh bien ! tu n’as qu’a choisir celui de nous qu’il te plaira


πάντες γὰρ ὑπακούσονταί19 σοι πρᾴως·20

tu peux compter sur notre docilité à tous


συµβούλῳ21 µὴν µοὶ χρώµενος,

mais, si tu veux t’en rapporter à moi,


τῶν νέων τινὰ αρσ

tu choisiras quelqu’un des moins âgés,


ce jeune Théétète, par exemple,

Θεαίτητον τόνδε


καὶ τῶν ἄλλων εἴ τίς σοι κατὰ νοῦν.

ou tout autre à ton gré.


{ΞΕ.} Σώκρατες, αδς22 τς µ΄ χει τὸ νῦν πρῶτον συγ-γενµενον µν

Je t’avoue, Socrate, que j’ai quelque honte, pour la première fois que je me trouve en cette compagnie,


µ κατὰ σµικρὸν ἔπος πρὸς ἔπος ποιεῖσθαι 217.ε τὴν συνουσίαν,23

de voir qu’au lieu d’un entretien, où un mot amène l’autre


ἀλλ΄ ἐκτείναντα ἀποµηκύνειν24 λόγον συχνὸν25

il faut que j’entre dans une discussion longue et serrée, et que je la soutienne


κατ΄ µαυτόν, εἴτε καὶ πρὸς ἕτερον

soit seul, soit avec un autre


οἷον πδειξιν ποιούµενον·

comme si je faisais une démonstration publique


τ γρ ντι τὸ νῦν ῥηθὲν

car, dans le fait, la question


οὐχ σον ὧδε26 ἐρωτηθὲν27 ἐλπίσειεν28 ἂν αὐτὸ εἶναί τις,

n’est pas si facile qu’on pourrait le croire au premier abord


ἀλλὰ τυγχάνει λόγου παµµκους29 ὄν.

elle exige, au contraire, un long développement.


τὸ δὲ αὖ σοὶ µ χαρίζεσθαι30 καὶ τοῖσδε,

D’un autre coté, refuser de te complaire, ainsi qu’à tes amis,


ἄλλως τε καὶ σοῦ λέξαντος ς εἶπες,

surtout après ce que tu m’as dit,


ξενν31 τι καταφαίνεταί µοι

il me semble que ce serait en user mal avec des hôtes


καὶ 218.α γριον.

et d’une façon peu civile


ἐπεὶ Θεαίτητόν γε τὸν προσδιαλεγόµενον εἶναι δέχοµαι παντάπασιν

d’autant plus que j’accepte avec grand plaisir Théétète pour interlocuteur,


ἐξ ὧν αὐτός τε πρότερον διείλεγµαι32

d’après l’entretien que j’ai eu tout à l’heure avec lui,


κα σ τ νν µοι διακελεύῃ.33

et sur l’invitation que tu me fais maintenant.


{ΘΕΑΙ.} ∆ρᾶ τοίνυν, ξένε, οὕτω καὶ καθάπερ εἶπε Σωκράτης πσιν κεχαρισµνος34 σ.

Mais, étranger, es-tu bien sûr que de cette manière tu rendes service à toute la compagnie, comme disait Socrate ?


{ΞΕ.} Κινδυνεύει πρὸς µὲν ταῦτα οὐδὲν ἔτι λεκτέον εἶναι, Θεαίτητε·

Il paraît, Théétète, qu’il n’y a plus rien à dire là-dessus


πρὸς δὲ σὲ ἤδη τὸ µετὰ τοῦτο, ς ἔοικε, γίγνοιτο ἂν λόγος.

c’est à toi que je dois m’adresser


ν δ΄ ρα τι τ µκει πονν χθ35,

et si à la longue tu te fatigues


µ µ αἰτιᾶσθαι τούτων, ἀλλὰ τούσδε τοὺς σοὺς ἑταίρους.

ce n’est pas à moi, mais à tes amis qu’il faudra t’en prendre.


{ΘΕΑΙ.} Ἀλλ΄ οἶµαι µὲν δὴ νῦν οὕτως οὐκ ἀπερεῖν·36

J’espère bien ne pas perdre courage


ν δ΄ ρα τι τοιοτον γγνηται

mais s’il en arrivait autrement,


καὶ τόνδε παραληψόµεθα37 Σωκράτη,

nous prendrions pour me soutenir le Socrate que voici,


τὸν Σωκράτους µὲν µώνυµον,

qui a de commun avec Socrate le nom qu’il porte


µὸν δὲ ἡλικιώτην καὶ συγγυµναστν

et avec moi d’être de mon âge et mon compagnon de gymnastique.


συνδιαπονεῖν38 µετ΄ µοῦ τὰ πολλὰ οὐκ ἄηθες.

il est accoutumé à partager presque toutes mes fatigues.


{ΞΕ.} Εὖ λέγεις, καὶ ταῦτα µὲν ἰδίᾳ βουλεσ προϊντος το λγου·

Fort bien ; c’est à quoi tu aviseras à part toi dans la suite de l’entretien


κοιν δ µετ΄ µο σοι συσκεπτον ρχοµν πρτον, ς µοὶ φανεται, νῦν ἀπὸ τοῦ σοφιστοῦ, ζητοντι καὶ µφανίζοντι λόγῳ τί ποτ΄ ἔστι.

mais, à nous deux, il faut, je crois, que nous commencions par le sophiste, que nous cherchions avant tout et que nous tâchions d’expliquer ce que c’est


νῦν γὰρ δὴ σύ τε κἀγὼ τούτου πέρι τοὔνοµα µόνον χοµεν κοιν,

car jusqu’ici nous ne sommes d’accord que sur le nom


τ δ ργον ἐφ΄ καλοῦµεν ἑκάτερος τάχ΄ ἂν δίᾳ παρ΄ µῖν αὐτοῖς ἔχοιµεν·

et peut-être chacun de nous se fait-il de la chose une idée différente.


δεῖ δὲ ἀεὶ παντὸς πέρι τὸ πρᾶγµα αὐτὸ µᾶλλον δι λγων τοὔνοµα µόνον συνωµολογσθαι χωρὶς λόγου.

Or, il vaut toujours mieux être d’accord sur la chose, en la définissant, que sur le nom qu’on n’a pas défini.


τὸ δὲ φλον39 νῦν ἐπινοοῦµεν ζητεῖν οὐ πντων ῥᾷστον συλλαβεν τί ποτ΄ ἔστιν, σοφιστής·

Mais ce n’est pas l’affaire la plus aisée, que de déterminer, comme nous entreprenons de le faire, ce que c’est que cette espèce d’hommes qu’on appelle le sophiste.


ὅσα δ΄ αὖ τῶν µεγάλων δεῖ διαπονεῖσθαι40 καλῶς, περὶ τῶν τοιούτων

Dans toutes les grandes entreprises de ce genre qu’on veut mener à fin,


δέδοκται41 πσιν κα πλαι 218.δ τὸ πρότερον ἐν σµικροῖς καὶ ῥᾴοσιν αὐτὰ δεῖν µελετν42, πρν ν ατος τος µεγστοις.

je vois que de tous temps tout le monde a été d’avis de s’essayer d’abord sur des objets plus petits avant d’en venir aux plus grands.


νῦν οὖν, Θεαίτητε, ἔγωγε καὶ νῷν43 οὕτω συµβουλεω44, χαλεπὸν καὶ δυσθρευτον γησαµνοις εἶναι τ το σοφιστο γνος

Si donc, Théétète, la définition du sophiste nous paraît à tous deux épineuse et difficile à trouver, je suis d’avis que


πρότερον ν λλ ῥᾴονι τὴν µέθοδον αὐτοῦ προµελετᾶν

nous préludions à cette recherche par quelque autre plus facile


εἰ µ σύ ποθεν επετεστραν ἔχεις εἰπεῖν ἄλλην ὁδόν.

à moins que tu n’aies à proposer un chemin plus commode.


{ΘΕΑΙ.} Ἀλλ΄ οὐκ ἔχω.

Je n’en vois pas.


{ΞΕ.} Βούλει δῆτα45 περί τινος τῶν φαύλων µετιόντες46 πειραθῶµεν47 παρδειγµα αὐτὸ θσθαι το µεζονος;

En ce cas, veux-tu que nous mettions en avant quelque question peu relevée qui nous serve de modèle pour l’autre?


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Volontiers.


{ΞΕ.} Τί δῆτα προταξαίµεθ΄ ἂν εγνωστον µὲν καὶ σµικρόν,

Eh bien ! que prendrons-nous qui soit de peu d’importance et facile à connaître


λγον δ µηδενὸς λττονα48 χον τῶν µειζόνων;

et qui pourtant n’ait pas moins besoin d’explication que des choses plus considérables ?


οἷον ἀσπαλιευτής·

Le pécheur à l’hameçon, par exemple


ἆρ΄ οὐ πᾶσί τε γνώριµον

chacun sait ce que c’est;


καὶ σπουδῆς49 οὐ πάνυ τι πολλῆς τινος ἐπάξιον;50

il n’y a pas là de quoi se creuser la tête.


{ΘΕΑΙ.} Οὕτως.

Non, assurément


{ΞΕ.} Μέθοδον µὴν αὐτὸν ἐλπίζω καὶ λόγον οκ νεπιτδειον51 µῖν ἔχειν πρς βουλµεθα.

J’espère cependant que cet exemple nous mettra sur la voie d’une méthode convenable à notre dessein.


{ΘΕΑΙ.} Καλῶς ἂν ἔχοι.

Ce serait le mieux du monde.


{ΞΕ.} Φέρε δή, τῇδε ρχµεθα αὐτοῦ.

Voyons donc, et commençons par ceci.


καί µοι λέγε·

Dis-moi


πότερον ς τεχντην αὐτὸν (θήσοµεν)

si nous devons considérer ce pêcheur, comme un artiste


τινα τεχνον,

ou comme un homme étranger à toute espèce d’art,


λλην δ δναµιν ἔχοντα θήσοµεν;

mais possédant quelque autre puissance.


{ΘΕΑΙ.} ῞Ηκιστά52 γε ἄτεχνον.

On ne peut pas dire que ce soit un homme étranger à toute espèce d'art.


{ΞΕ.} Ἀλλὰ µὴν τῶν γε τεχνῶν πασῶν σχεδὸν εἴδη δύο.

Mais on peut, ce semble, partager tous les arts en deux espèces.


{ΘΕΑΙ.} Πῶς;

Comment cela ?


{ΞΕ.} Γεωργία µὲν καὶ ση περὶ τὸ θνητν πᾶν σῶµα θεραπεα,

L’agriculture et tous les travaux appliqués à des corps qui vivent et qui meurent


τό τε αὖ περὶ τὸ σύνθετον καὶ πλαστόν,53

ensuite ceux qui composent et façonnent tout


ce qu’on appelle ustensiles

δὴ σκεῦος ὠνοµάκαµεν,


τε µιµητική,

enfin les arts d’imitation


σύµπαντα ταῦτα δικαιότατ΄ ἂν ἑὶ προσαγορεύοιτ΄ ἂν ὀνόµατι.

ce sont là toutes choses que l’on peut avec grande raison désigner par un seul et même nom.


{ΘΕΑΙ.} Πῶς καὶ τίνι;

Comment et quel est ce nom ?


{ΞΕ.} Πᾶν ὅπερ ἂν µ πρότερόν τις ὂν ὕστερον εἰς οὐσίαν ἄγῃ, τὸν µὲν ἄγοντα ποιεῖν, τὸ δὲ ἀγόµενον ποιεῖσθαί πού φαµεν.

Toutes les fois que quelqu’un fait venir à l’être ce qui auparavant n’était pas, nous appelons cela faire, pour ce qui fait venir à l’être, être fait, pour ce qui y vient.


{ΘΕΑΙ.} Ὀρθῶς.

Fort bien.


{ΞΕ.} Τὰ δέ γε νυνδὴ <> διήλθοµεν ἅπαντα εἶχεν εἰς τοῦτο τὴν αὑτῶν δύναµιν.

Et c’est en cela même que consiste le pouvoir des arts que nous venons d’énumérer.


{ΘΕΑΙ.} Εἶχε γὰρ οὖν.

Il est vrai.


{ΞΕ.} Ποιητικὴν τοίνυν αὐτὰ συγκεφαλαιωσάµενοι προσ-είπωµεν. 219.ξ On pourrait donc les comprendre tous sous le nom de l’art de faire.


{ΘΕΑΙ.} Ἔστω.

Soit.


{ΞΕ.} Τὸ δὴ µαθηµατικὸν αὖ µετὰ τοῦτο εἶδος ὅλον καὶ τὸ τῆς γνωρίσεως τό τε χρηµατιστικὸν καὶ ἀγωνιστικὸν καὶ θηρευτικόν,

D’un autre côté, l’art d’enseigner, celui d’apprendre, l’art du gain, du combat, de la chasse,


ἐπειδὴ δηµιουργεῖ µὲν οὐδὲν τούτων, τὰ δὲ ὄντα καὶ γεγονότα τὰ µὲν χειροῦται λόγοις καὶ πράξεσι, τὰ δὲ τοῖς χειρουµένοις οὐκ ἐπιτρέπει,

ne façonnant et ne fabriquant rien, mais se rapportant aux choses déjà existantes et toutes faites, qu’ils nous procurent par des raisonnements et des actions ou qu’ils défendent contre ceux qui voudraient nous les prendre,


µάλιστ΄ ἄν που διὰ ταῦτα συν-άπαντα τὰ µέρη τέχνη τις κτητικὴ λεχθεῖσα ἂν διαπρέψειεν.

il semble qu’on peut les comprendre tous ensemble sous le titre de l’art d’acquérir.


{ΘΕΑΙ.} Ναί· πρέποι γὰρ ἄν.

219.δ Oui, cela me paraît juste.


{ΞΕ.} Κτητικῆς δὴ καὶ ποιητικῆς συµπασῶν οὐσῶν τῶν τεχνῶν ἐν ποτέρᾳ τὴν ἀσπαλιευτικήν, Θεαίτητε, τιθῶµεν;

Tout art étant donc destiné ou à faire ou à acquérir, de quel côté plaçons-nous la pèche à la ligne ?


{ΘΕΑΙ.} ν κτητικ που δλον.

Dans l’art d’acquérir, cela est évident.


{ΞΕ.} Κτητικῆς δὲ ἆρ΄ οὐ δύο εἴδη;

Mais n’y a-t-il pas deux espèces d’acquisition


τὸ µὲν ἑκόντων πρὸς ἑκόντας µεταβλητικὸν ὂν διά τε δωρεῶν καὶ µισθώσεων καὶ ἀγοράσεων,

l’une par consentement mutuel, comme les dons, les marchés, les salaires


τὸ δὲ λοιπόν, κατ΄ ἔργα κατὰ λόγους χειρούµενον σύµπαν, χειρωτικὸν ἂν εἴη;

l’autre par force, soit au moyen des paroles, soit au moyen des actions, et qu’on pourrait appeler l’acquisition violente ?


{ΘΕΑΙ.} Φαίνεται γοῦν ἐκ τῶν εἰρηµένων.

Je le crois, d’après ce que nous avons dit tout à l’heure.


{ΞΕ.} Τί δέ; τὴν χειρωτικὴν ἆρ΄ οὐ διχῇ τµητέον;

Maintenant l’acquisition violente ne se divise-t-elle pas en deux ? 


{ΘΕΑΙ.} Πῇ; 219.ε

Comment ?


{ΞΕ.} Τὸ µὲν ἀναφανδὸν ὅλον ἀγωνιστικὸν θέντας,

En distinguant l’acquisition violente à force ouverte, par le combat,


τὸ δὲ κρυφαῖον αὐτῆς πᾶν θηρευτικόν.

et l’acquisition violente par ruse, c’est-à-dire la chasse.


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Soit.


{ΞΕ.} Τὴν δέ γε µὴν θηρευτικὴν ἄλογον τὸ µ οὐ τέµνειν διχῇ.

Mais cette dernière on aurait tort de ne pas la diviser en deux espèces.


{ΘΕΑΙ.} Λέγε ὅπῃ.

Lesquelles ?


{ΞΕ.} Τὸ µὲν ἀψύχου γένους διελοµένους,

L’une s’attachant à des objets sans vie


τὸ δ΄ µψύχου

l’autre à des êtres animés.


{ΘΕΑΙ.} Τί µήν; εἴπερ ἔστον γε µφω.220.α

Et pourquoi non ? L’une et l’autre sont réelles.


{ΞΕ.} Πῶς δὲ οὐκ ἔστον;

Assurément.


καὶ δεῖ γε µᾶς τὸ µὲν τῶν ἀψύχων, ἀνώνυµον ὂν (χαίρειν ἐᾶσαι)

Quant à la chasse aux objets inanimés, il faut la laisser de coté, comme n’ayant pas de nom particulier,


πλὴν κατ΄ νια τῆς κολυµβητικῆς ττα54 µρη καὶ τοιαῦτ΄ ἄλλα βραχα, χαίρειν ἐᾶσαι,

à l’exception de quelques parties de l’art des plongeurs et autres bagatelles semblables 


τὸ δέ, τῶν µψύχων ζῳων οὖσαν θήραν, προσειπεῖν ζοθηρικν.

mais la chasse aux êtres animés, nous rappellerons chasse aux animaux.


{ΘΕΑΙ.} Ἔστω.

Bien. 


{ΞΕ.} Ζῳοθηρικῆς δὲ ἆρ΄ οὐ διπλοῦν εἶδος ἂν λέγοιτο ἐν δίκῃ,

Et ne peut-on partager encore en deux espèces la chasse aux animaux ?


τὸ µὲν πεζοῦ γένους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ νµασι διρηµνον, πεζοθηρικόν,

l’une pour les animaux marcheurs, qui se diviserait à son tour en un grand nombre d’espèces, avec des noms divers, ou la chasse sur terre


τὸ δ΄ ἕτερον νευστικοῦ ζῳου πᾶν ἐνυγροθηρικόν;

l’autre, pour les animaux nageurs, ou la chasse dans l’élément fluide.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ γε.

Soit


{ΞΕ.} Νευστικοῦ µὴν τὸ µὲν πτηνὸν φῦλον ὁρῶµεν, τὸ δὲ ἔνυδρον;

Et dans le genre nageur, nous distinguons l’espèce volatile de l’espèce aquatique ?


{ΘΕΑΙ.} Πῶς δ΄ οὔ;

Sans contredit.


{ΞΕ.} Καὶ τοῦ πτηνοῦ µὴν γένους πᾶσα µῖν θήρα λέγεταί πού τις ὀρνιθευτική.

Et nous appelons toute chasse aux volatiles, chasse aux oiseaux ?


{ΘΕΑΙ.} Λέγεται γὰρ οὖν.

Oui.


{ΞΕ.} Τοῦ δὲ ἐνύδρου σχεδὸν τὸ σύνολον ἁλιευτική.

Et pèche, en général, la chasse aux animaux aquatiques ?


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Oui.


{ΞΕ.} Τί δέ; ταύτην αὖ τὴν θήραν ἆρ΄ οὐκ ἂν κατὰ µέγιστα µέρη δύο διέλοιµεν;

Celle-ci n’offre-t-elle pas, à son tour, deux espèces distinctes ? 


{ΘΕΑΙ.} Κατὰ ποῖα;

Lesquelles ?


{ΞΕ.} Καθ΄ τὸ µὲν ἕρκεσιν αὐτόθεν ποιεῖται τὴν θήραν, τὸ δὲ πληγῇ.

Celle où l’on se sert seulement de rets pour prendre sa proie, et celle où on la blesse.


{ΘΕΑΙ.} Πῶς λέγεις, καὶ πῇ διαιρούµενος ἑκάτερον; 220.ξ

Voyons, comment établis-tu cette distinction ?


{ΞΕ.} Τὸ µέν, ὅτι πᾶν ὅσον ἂν ἕνεκα κωλύσεως εἴργῃ τι περιέχον, ἕρκος εἰκὸς ὀνοµάζειν.

Tout ce qui embrasse et enveloppe une chose pour la retenir, rentre naturellement dans la dénomination de rets.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ µὲν οὖν.

C’est juste.


{ΞΕ.} Κύρτους δὴ καὶ δίκτυα καὶ βρόχους καὶ πόρκους καὶ τὰ τοιαῦτα µῶν ἄλλο τι πλὴν ἕρκη χρὴ προσαγορεύειν;

Or les nasses, les filets, les lacs, les paniers, peut-on les appeler autrement que des rets ?


{ΘΕΑΙ.} Οὐδέν.

Non, sans doute.


{ΞΕ.} Τοῦτο µὲν ἄρα ἑρκοθηρικὸν τῆς ἄγρας τὸ µέρος φήσοµεν τι τοιοῦτον.

Nous appellerons donc cette partie de la chasse la pèche avec des rets ?


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Fort bien.


{ΞΕ.} Τὸ δὲ ἀγκίστροις καὶ τριόδουσι πληγῇ γιγνόµενον 220.δ ἕτερον µὲν ἐκείνου, πληκτικὴν δέ τινα θήραν µᾶς προσ-ειπεῖν ἑνὶ λόγῳ νῦν χρεών·

Et l’autre espèce, celle où l’on se sert d’hameçons et de harpons, ne ferons-nous pas bien de l’appeler, par exemple, la pêche avec du fer


τί τις ἄν, Θεαίτητε, εἴποι κάλλιον;

ou bien as-tu quelque autre nom plus élégant à lui donner. Théétète ?


{ΘΕΑΙ.} µελῶµεν τοῦ ὀνόµατος·

Ne nous inquiétons pas du nom


ἀρκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο.

celui-ci suffit


{ΞΕ.} Τῆς τοίνυν πληκτικῆς τὸ µὲν νυκτερινὸν οἶµαι πρὸς πυρὸς φῶς γιγνόµενον ὑπ΄ αὐτῶν τῶν περὶ τὴν θήραν πυρευτικὴν ῥηθῆναι συµβέβηκεν.

Maintenant la pèche, avec du fer, la nuit et à la lueur des flambeaux, s’appelle, je crois» chez les gens du métier, pèche à la lumière.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ γε.

Justement.


{ΞΕ.} Τὸ δέ γε µεθηµερινόν, ς ἐχόντων ἐν ἄκροις ἄγ-κιστρα καὶ τῶν τριοδόντων, πᾶν ἀγκιστρευτικόν.

Et celle du jour, pour laquelle ils s’arment de crocs attachés au bout d’un bâton, et de harpons, est appelée en général la pèche avec des crocs.


{ΘΕΑΙ.} Λέγεται γὰρ οὖν.

En effet.


{ΞΕ.} Τοῦ τοίνυν ἀγκιστρευτικοῦ τῆς πληκτικῆς τὸ µὲν ἄνωθεν εἰς τὸ κάτω γιγνόµενον διὰ τὸ τοῖς τριόδουσιν οὕτω µάλιστα χρῆσθαι τριοδοντία τις οἶµαι κέκληται.

Mais, dans ce genre de pêche avec du fer, qui se fait avec des crocs, lorsqu’on blesse sa proie de haut en bas, on appelle cela pèche au harpon, parce que c’est ainsi qu’on se sert des harpons.


{ΘΕΑΙ.} Φασὶ γοῦν τινές.

l est vrai ; cela se dit ainsi.


{ΞΕ.} Τὸ δέ γε λοιπόν ἐστιν ἓν ἔτι µόνον ς εἰπεῖν εἶδος.

L’autre procédé fait une espèce à part. 


{ΘΕΑΙ.} Τὸ ποῖον;

Lequel ?


{ΞΕ.} Τὸ τῆς ἐναντίας ταύτῃ πληγῆς, ἀγκίστρῳ τε γιγνόενον καὶ τῶν ἰχθύων οὐχ τις ἂν τύχῃ τοῦ σώµατος, ὥσπερ 221.α τοῖς τριόδουσιν,

Lorsque, pour blesser le poisson, on s’y prend d’une manière tout opposée, à l’aide de l’hameçon, pour l’atteindre non plus comme avec le harpon en un endroit quelconque du corps,


ἀλλὰ περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στόµα τοῦ θηρευθέντοςἑκάστοτε,

mais seulement par la tête et par le gosier,


καὶ κάτωθεν εἰς τοὐναντίον ἄνω ῥάβδοις καὶ καλάµοις ἀνασπώµενον·

et qu’on le tire au bout d’une baguette ou d’un roseau, au rebours de l’autre façon, et de bas en haut


οὗ τί φήσοµεν, Θεαίτητε, δεῖν τοὔνοµα λέγεσθαι;

eh bien ! Théétète, comment disons-nous que cela s’appelle ?


{ΘΕΑΙ.} ∆οκῶ µέν, ὅπερ ἄρτι προυθέµεθα δεῖν ἐξευρεῖν, τοῦτ΄ αὐτὸ νῦν ἀποτετελέσθαι.

Il me semble que nous voilà maintenant arrivés à ce que nous cherchions.


{ΞΕ.} Νῦν ἄρα τῆς ἀσπαλιευτικῆς πέρι σύ τε κἀγὼ 221.β συνωµολογήκαµεν οὐ µόνον τοὔνοµα,

Maintenant donc nous ne nous accordons plus seulement sur le nom de la pêche à l’hameçon


ἀλλὰ καὶ τὸν λόγον περὶ αὐτὸ τοὖργον εἰλήφαµεν ἱκανῶς.

nous avons suffisamment expliqué et défini la chose.


συµπάσης γὰρ τέχνης τὸ µὲν µισυ µέρος κτητικὸν ἦν,

En divisant en deux parties l’art en général, nous y avons trouvé l’art d’acquérir


κτητικοῦ δὲ χειρωτικόν,

dans l’art d’acquérir, l’art d’acquérir par violence


χειρωτικοῦ δὲ θηρευτικόν,

dans l’art d’acquérir par violence, la chasse


τοῦ δὲ θηρευτικοῦ ζῳοθηρικόν,

dans la chasse, la chasse aux animaux


ζῳοθηρικοῦ δὲ ἐνυγροθηρικόν,

dans la chasse aux animaux, la chasse dans le fluide


ἐνυγροθηρικοῦ δὲ τὸ κάτωθεν τµµα ὅλον ἁλιευτικόν

dans cette dernière espèce de chasse, nous avons pris la division inférieure, qui est la pêche


ἁλιευτικῆς δὲ πληκτικόν,

dans la pêche, la pêche avec du fer


πληκ-τικῆς δὲ ἀγκιστρευτικόν·

dans la pêche avecdu fer, la pêche avec des crocs


τούτου δὲ τὸ περὶ τὴν κάτωθεν 221.ξ ἄνω πληγὴν ἀνασπωµένην,

enfin l’espèce de la pêche avec des crocs, qui consiste à blesser le poisson en le tirant de bas en haut


ἀπ΄ αὐτῆς τῆς πράξεως ἀφο- µοιωθὲν τοὔνοµα,

empruntant son nom à ces circonstances mêmes


νῦν ἀσπαλιευτικὴ ζητηθεῖσα ἐπίκλην γέγονεν.

s’est appelée la pêche à l’hameçon.


{ΘΕΑΙ.} Παντάπασι µὲν οὖν τοῦτό γε ἱκανῶς δεδήλωται.

Voilà, certes, qui est suffisamment bien établi.


{ΞΕ.} Φέρε δή, κατὰ τοῦτο τὸ παράδειγµα καὶ τὸν σοφιστὴν ἐπιχειρῶµεν εὑρεῖν ὅτι ποτ΄ ἔστιν.

Eh bien! essaierons-nous de trouver, d’après ce modèle, ce que c’est que le sophiste ?


{ΘΕΑΙ.} Κοµιδῇ µὲν οὖν.

Certainement.


{ΞΕ.} Καὶ µὴν ἐκεῖνό γ΄ ἦν τὸ ζήτηµα πρῶτον, πότερον ἰδιώτην τινα τέχνην ἔχοντα θετέον εἶναι τὸν ἀσπαλιευτήν.

Notre première question au sujet du pêcheur à l’hameçon, n’a-t-elle pas été si nous devions le considérer comme un ignorant, ou bien comme un homme qui possède un art ?


{ΘΕΑΙ.} Ναί. 221.δ

Oui.


{ΞΕ.} Καὶ νῦν δὴ τοῦτον ἰδιώτην θήσοµεν, Θεαίτητε, παντάπασιν ς ἀληθῶς σοφιστήν;

Et maintenant, Théétète, devons-nous considérer le sophiste comme un ignorant, ou bien, au contraire, comme un sophiste véritable


{ΘΕΑΙ.} Οὐδαµῶς ἰδιώτην·

Un ignorant! non certes.


µανθάνω γὰρ λέγεις, ς παντὸς δεῖ τοιοῦτος εἶναι τό γε ὄνοµα τοῦτο ἔχων.

Je comprends ce que tu veux dire : celui qui porte le nom de sophiste doit l’être en effet.


{ΞΕ.} Ἀλλά τινα τέχνην αὐτὸν µῖν ἔχοντα, ς ἔοικε, θετέον.

Ainsi nous reconnaissons qu’il doit nécessairement posséder un certain art ?


{ΘΕΑΙ.} Τίνα ποτ΄ οὖν δὴ ταύτην;

Mais lequel ?


{ΞΕ.} Ἆρ΄ πρὸς θεῶν ἠγνοήκαµεν τἀνδρὸς τὸν ἄνδρα ὄντα συγγενῆ;

Par les dieux ! ne nous sommes-nous donc pas aperçu que notre homme est de la famille de l’autre ?


{ΘΕΑΙ.} Τίνα τοῦ;

De quel homme parles- tu, et de quel autre ?


{ΞΕ.} Τὸν ἀσπαλιευτὴν τοῦ σοφιστοῦ.

Du sophiste et du pêcheur à l’hameçon.


{ΘΕΑΙ.} Πῇ;

Comment cela ?


{ΞΕ.} Θηρευτά τινε καταφαίνεσθον µφω µοι. 221.ε

Tous deux m’ont l’air d’être des chasseurs.


{ΘΕΑΙ.} Τίνος θήρας ἅτερος;

Quelle est la chasse de notre homme?


τν µν γρ τερον εποµεν.

Car pour l’autre, nous l’avons dit.


{ΞΕ.} ∆χα που νυνδ διελοµεν τν γραν πσαν

Nous avons, n’est-ce pas, divisé la chasse en deux espèces


νευστικο µρους, τ δ πεζο τµνοντες.

la chasse aux animaux nageurs et la chasse aux animaux marcheurs ?


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Oui.


{ΞΕ.} Καὶ τὸ µὲν διήλθοµεν, ὅσον περὶ τὰ νευστικὰ τῶν ἐνύδρων·

Dans la chasse aux animaux nageurs, nous avons parcouru les divisions de la partie qui se rapporte aux animaux aquatiques.


τὸ δὲ πεζὸν εἰάσαµεν ἄσχιστον, εἰπόντες ὅτι πολυειδὲς εἴη. 222.α

Mais nous avons laissée indivise la chasse aux animaux marcheurs, tout en observant qu’elle renferme beaucoup d’espèces.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ γε. Il est vrai.


{ΞΕ.} Μέχρι µὲν τοίνυν ἐνταῦθα σοφιστὴς καὶ [] ἀσπαλιευτὴς µα ἀπὸ τῆς κτητικῆς τέχνης πορεύεσθον.

Jusque là, à partir de l’art d’acquérir, le sophiste et le pêcheur à la ligne sont allés de compagnie ?


{ΘΕΑΙ.} Ἐοίκατον γοῦν.

Il semble.


{ΞΕ.} Ἐκτρέπεσθον δέ γε ἀπὸ τῆς ζῳοθηρικῆς,

Mais ils se séparent à la chasse aux animaux


µὲν ἐπὶ θάλαττάν που καὶ ποταµοὺς καὶ λίµνας, τὰ ἐν τούτοις ζῷα θηρευσόµενος.

l’un prend le chemin de la mer, des rivières et des lacs pour y chasser les animaux qu’ils contiennent.


{ΘΕΑΙ.} Τί µήν;

Oui.


{ΞΕ.} δέ γε ἐπὶ [τὴν] γῆν καὶ ποταµοὺς ἑτέρους αὖ τινας, πλούτου καὶ νεότητος οἷον λειµῶνας ἀφθόνους, τἀν τούτοις θρέµµατα χειρωσόµενος. 222.β

L’autre se tourne vers la terre, vers d’autres fleuves tout différents, et, pour ainsi dire, vers les champs féconds de la richesse et de la jeunesse, pour s’emparer de ce qu’ils nourrissent.


{ΘΕΑΙ.} Πῶς λέγεις;

Que veux-tu dire ?


{ΞΕ.} Τῆς πεζῆς θήρας γίγνεσθον δύο µεγίστω τινὲ µέρει.

La chasse sur terre offre deux grandes espèces distinctes.


{ΘΕΑΙ.} Ποῖον ἑκάτερον;

Lesquelles ?


{ΞΕ.} Τὸ µὲν τῶν µέρων, τὸ δὲ τῶν ἀγρίων.

La chasse des animaux apprivoisés, et la chasse aux bêtes sauvages.


{ΘΕΑΙ.} Εἶτ΄ ἔστι τις θήρα τῶν µέρων;

Est-ce qu’il y a une chasse aux animaux apprivoisés ?


{ΞΕ.} Εἴπερ γέ ἐστιν ἄνθρωπος µερον ζῷον.

Oui, si l’homme est un animal cette espèce


θὲς δὲ ὅπῃ χαίρεις,

mais choisis l’hypothèse que tu voudras


εἴτε µηδὲν τιθεὶς µερον

ou qu’il n’y a point absolument d’animaux apprivoisés


εἴτε ἄλλο µὲν µερόν τι, τὸν δὲ ἄνθρωπον ἄγριον

ou qu’il y en a, mais que l’homme est de l’espèce sauvage


εἴτε µερον µὲν λέγεις αὖ τὸν ἄνθρωπον, ἀνθρώπων δὲ µηδεµίαν ἡγῇ θήραν·

ou bien encore en le prenant pour un animal apprivoisé, qu’il n’y a point de chasse aux hommes


τούτων ὁπότερ΄ ἂν ἡγῇ φίλον εἰρῆσθαί σοι, τοῦτο µῖν διόρισον. 222.ξ

Explique-toi sur celle de ces idées que tu préférée adopter.


{ΘΕΑΙ.} Ἀλλ΄ µᾶς τε µερον,55 ξένε, ἡγοῦµαι ζῷον, θήραν τε ἀνθρώπων εἶναι λέγω.

Non, étranger, j’avoue et que nous sommes des animaux, apprivoisés et qu’il y a une chasse aux hommes. 


{ΞΕ.} ∆ιττὴν τοίνυν καὶ τὴν µεροθηρικὴν εἴπωµεν.

Reconnaissons donc aussi deux espèces de chasse aux animaux apprivoisés.


{ΘΕΑΙ.} Κατὰ τί λέγοντες;

Comment ?


{ΞΕ.} Τὴν µὲν λῃστικὴν καὶ ἀνδραποδιστικὴν καὶ τυραν- νικὴν καὶ σύµπασαν τὴν πολεµικήν,

De la piraterie, de la capture des esclaves, de la tyrannie, et de tous les arts de la guerre,


ἓν πάντα, βίαιον θήραν, ὁρισάµενοι.

formons un tout que nous appellerons la chasse violente.


{ΘΕΑΙ.} Καλῶς.

Bien.


{ΞΕ.} Τὴν δέ γε δικανικὴν καὶ δηµηγορικὴν καὶ προσ-οµιλητικήν,

De la chasse dans les tribunaux, dans les assemblées populaires et dans les conversations,


ἓν αὖ τὸ σύνολον, πιθανουργικήν τινα µίαν 222.δ τέχνην προσειπόντες.

nous ferons un autre tout, qui sera l’art de la chasse par la persuasion.


{ΘΕΑΙ.} Ὀρθῶς.

Très bien.


{ΞΕ.} Τῆς δὴ πιθανουργικῆς διττὰ λέγωµεν γένη.

Mais la chasse par la persuasion se divise aussi en deux genres.


{ΘΕΑΙ.} Ποῖα;

Lesquels ?


{ΞΕ.} Τὸ µὲν ἕτερον ἰδίᾳ, τὸ δὲ δηµοσίᾳ γιγνόµενον.

La chasse publique et la chasse privée.


{ΘΕΑΙ.} Γίγνεσθον γὰρ οὖν εἶδος ἑκάτερον.


{ΞΕ.} Οὐκοῦν αὖ τῆς ἰδιοθηρευτικῆς τὸ µὲν µισθαρνητικόν ἐστιν, τὸ δὲ δωροφορικόν;

La chasse privée comprend deux espèces; l’une où l’on poursuit un salaire, l’autre où l’on fait des dons.


{ΘΕΑΙ.} Οὐ µανθάνω.

Je ne comprends pas.


{ΞΕ.} Τῇ τῶν ἐρώντων θήρᾳ τὸν νοῦν, ς ἔοικας, οὔπω προσέσχες.

Il paraît que tu n’as jamais fait attention à la chasse des amants.


{ΘΕΑΙ.} Τοῦ πέρι; 222.ε

Comment ?


{ΞΕ.} Ὅτι τοῖς θηρευθεῖσι δῶρα προσεπιδιδόασιν.

C’est qu’ils font des cadeaux à ceux qui sont l’objet de leur chasse.


{ΘΕΑΙ.} Ἀληθέστατα λέγεις.

Tu as raison.


{ΞΕ.} Τοῦτο µὲν τοίνυν ἐρωτικῆς τέχνης ἔστω εἶδος.

Cette espèce de la chasse privée sera donc celle de l’amour ?


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ γε.

Oui.


{ΞΕ.} Τοῦ δέ γε µισθαρνητικοῦ

Quant à la chasse où l’on cherche un salaire


τὸ µὲν προσοµιλοῦν διὰ χάριτος καὶ παντάπασι δι΄ ἡδονῆς τὸ δέλεαρ πεποιηµένον

il y en a une espèce où le chasseur se concilie les gens par des caresses, emploie le plaisir pour amorce


καὶ τὸν µισθὸν πραττόµενον τροφὴν ἑαυτῷ µόνον κολακικήν,

sans demander d’autre salaire que sa propre nourriture


ς 223.α ἐγᾦµαι, πάντες φαῖµεν ἂν <> ἡδυντικήν τινα τέχνην εἶναι.

c’est la flatterie, que nousnous accorderons tous, je crois, à appeler un art de procurer du plaisir.


{ΘΕΑΙ.} Πῶς γὰρ οὔ;

À la bonne heure.


{ΞΕ.} Τὸ δὲ ἐπαγγελλόµενον µὲν

Mais cette autre espèce de chasse


ς ἀρετῆς ἕνεκα τὰς µιλίας ποιούµενον, µισθὸν δὲ νόµισµα πραττόµενον,

qui prétend ne chercher la conversation des gens que pour leur enseigner la vertu, et qui veut son salaire en argent comptant


ἆρα οὐ τοῦτο τὸ γένος ἑτέρῳ προσειπεῖν56 ἄξιον ὀνόµατι;

n’est-ce pas bien la peine de la distinguer par un autre nom ?


{ΘΕΑΙ.} Πῶς γὰρ οὔ;

Oui, certes.


{ΞΕ.} Τίνι δὴ τούτῳ;

Et lequel ?


πειρῶ λέγειν.

Tâche de me le dire.


{ΘΕΑΙ.} ∆ῆλον δή·

C’est clair.


τν γρ σοφιστν µοι δοκοµεν νηυρηκναι.

Voilà le sophiste trouvé, à ce qu’il paraît.
 

τοῦτ΄ οὖν ἔγωγε εἰπὼν τὸ προσῆκον ὄνﵴ ἂν ἡγοῦµαι καλεῖν αὐτόν.

Quant à moi du moins, en le nommant ici, je crois rencontrer le mot propre.223.β


{ΞΕ.} Κατὰ δὴ τὸν νῦν, Θεαίτητε, λόγον, ς ἔοικεν,

Ainsi, Théétète, il résulte de tout ce que nous venons de dire, que par la sophistique il faut entendre


τέχνης οἰκειωτικῆς,

l’art de s’approprier,


<χειρωτικῆς>,[κτητικῆς,]

d’acquérir avec violence


θηρευτικῆς, ζῳοθηρίας, [πεζοθηρίας,]

à la chasse aux animaux marcheurs


χερσαίας,57 [µεροθηρικῆς,]

terrestres et apprivoisés


ἀνθρω-ποθηρίας,

à la chasse de l’espèce humaine


<πιθανοθηρίας>, ἰδιοθηρίας,

chasse privée


ισθαρνικῆς,]

qui poursuit un salaire


νοµισµατοπωλικῆς,

un salaire payable en argent comptant


δοξοπαιδευτικῆςνέων πλουσίων καὶ ἐνδόξων γιγνοµένη θήρα προσρητέον

et qui prend par l’appât trompeur de la science, des jeunes gens riches et de distinction


ς νῦν λόγος µῖν συµβαίνει, σοφιστική.


{ΘΕΑΙ.} Παντάπασι µὲν οὖν. 223.ξ

C’est tout-à-fait cela.


{ΞΕ.} Ἔτι δὲ καὶ τῇδε ἴδωµεν·

Considérons encore la chose d’un autre coté


οὐ γάρ τι φαύλης µέτοχόν ἐστι τέχνης τὸ νῦν ζητούµενον,

car l’art qu’exerce le personnage dont nous nous occupons n’est pas un art de peu de conséquence


ἀλλ΄ εὖ µάλα ποικίλης.

mais divers et compliqué.


καὶ γὰρ οὖν ἐν τοῖς πρόσθεν εἰρηµένοις φάντασµα παρέχεται

En effet, après toutes les formes que nous venons de voir paraître, le voilà qui en prend une


µ τοῦτο νῦν αὐτὸ µεῖς φαµεν ἀλλ΄ ἕτερον εἶναί τι γένος.

toute différente et relative à un tout autre genre que celui où nous venons de le ranger.


{ΘΕΑΙ.} Πῇ δή;

Comment cela ?


{ΞΕ.} Τὸ τῆς κτητικῆς τέχνης διπλοῦν ἦν εἶδός που,

Nous avons dit que l’art d’acquérir comprend deux espèces


τὸ µὲν θηρευτικὸν µέρος ἔχον,

l’acquisition par la chasse


τὸ δὲ ἀλλακτικόν.

et l’acquisition par consentement mutuel.


{ΘΕΑΙ.} ῏Ην γὰρ οὖν.

Oui.


{ΞΕ.} Τῆς τοίνυν ἀλλακτικῆς δύο εἴδη λέγωµεν

Distinguons maintenant deux espèces d’acquisitions par consentement


τὸ µὲν δωρητικόν, τὸ δὲ ἕτερον ἀγοραστικόν;

l’acquisition par donation, et l’acquisition par achat et commerce.


{ΘΕΑΙ.} Εἰρήσθω.

D’accord.


{ΞΕ.} Καὶ µὴν αὖ φήσοµεν ἀγοραστικὴν διχῇ τέµνεσθαι. 223.δ

Nous partagerons de même en deux cette dernière espèce d’acquisition. 


{ΘΕΑΙ.} Πῇ;

Comment ?


{ΞΕ.} Τὴν µὲν τῶν αὐτουργῶν αὐτοπωλικὴν διαιρουµένην,

Le commerce de première main, où l’on vend ce qu’on a fabriqué soi-même


τὴν δὲ τὰ ἀλλότρια ἔργα µεταβαλλοµένην µεταβλητικήν.

le commerce de seconde main, où l’on vend les produits des autres.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ γε.

Fort bien.


{ΞΕ.} Τί δέ; τῆς µεταβλητικῆς οὐχ µὲν κατὰ πόλιν ἀλλαγή, σχεδὸν αὐτῆς µισυ µέρος ὄν, καπηλικὴ προσαγο-ρεύεται;

Maintenant, une moitié, ou peu s’en faut, du commerce de seconde main n’est-elle pas le débit qui se fait dans chaque ville, et qu’on appelle le commerce de détail ?


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Oui.


{ΞΕ.} Τὸ δέ γε ἐξ ἄλλης εἰς ἄλλην πόλιν διαλλάττον ὠνῇ καὶ πράσει µπορική;

Et le commerce qui va faire ses ventes et ses achats d’une ville à l’autre, ne s’appelle-t-il pas le négoce ?


{ΘΕΑΙ.} Τί δ΄ οὔ; 223.ε

Eh bien ?


{ΞΕ.} Τῆς δ΄ µπορικῆς ἆρ΄ οὐκ ᾐσθήµεθα ὅτι τὸ µὲν ὅσοις τὸ σῶµα τρέφεται καὶ χρῆται, τὸ δὲ ὅσοις ψυχή, πωλοῦν διὰ νοµίσµατος ἀλλάττεται;

Or, ne voyons-nous pas qu’une partie des négociants vend ou achète pour de l’argent ce qui sert à la nourriture et à l’usage du corps, et une autre partie ce qui sert à l’âme ?


{ΘΕΑΙ.} Πῶς τοῦτο λέγεις;

Que veux-tu dire ?


{ΞΕ.} Τὸ περὶ τὴν ψυχὴν ἴσως ἀγνοοῦµεν, ἐπεὶ τό γε ἕτερόν που συνίεµεν.

C’est sans doute la partie qui concerne l’âme que nous ne voyons pas bien ; car pour l’autre, rien de plus clair.


{ΘΕΑΙ.} Ναί. 224.α

Oui, sans doute.


{ΞΕ.} Μουσικήν τε τοίνυν συνάπασαν λέγωµεν, ἐκ πόλεως ἑκάστοτε εἰς πόλιν ἔνθεν µὲν ὠνηθεῖσαν,

Ne pouvons-nous donc pas dire que l’art de la musique en tout genre, qui s’importe et s’exporte, se vend et s’achète d’une ville à l’autre,


ἑτέρωσε δὲ ἀγοένην [καὶ πιπρασκοµένην], καὶ γραφικὴν καὶ θαυµατοποιικὴν καὶ πολλὰ ἕτερα τῆς ψυχῆς,

l’art du dessin, celui des prestiges, et mille autres choses qui s’expédient et se vendent pour le service de l’âme,


τὰ µὲν παραµυθίας, τὰ δὲ καὶ σπουδῆς χάριν ἀχθέντα καὶ πωλούµενα,

soit pour l’amuser, soit pour l’occuper sérieusement


τὸν ἄγοντα καὶ πωλοῦντα µηδὲν ἧττον τῆς τῶν σιτίων καὶ ποτῶν πράσεως µπορον58 ὀρθῶς ἂν λεγόµενον παρασχεῖν.59

ont véritablement leurs négociants, tout aussi bien que les grains et les boissons ?


{ΘΕΑΙ.} Ἀληθέστατα λέγεις. 224.β

Cela est très vrai.


{ΞΕ.} Οὐκοῦν καὶ τὸν µαθήµατα συνωνούµενον πόλιν τε ἐκ πόλεως νοµίσµατος µείβοντα ταὐτὸν προσερεῖς ὄνοµα;

Ainsi tu appliqueras ce même nom de négociant à celui qui achète partout des connaissances et les échange ensuite de ville en ville pour de l’argent ?


{ΘΕΑΙ.} Σφόδρα γε.

Assurément. 


{ΞΕ.} Τῆς δὴ ψυχεµπορικῆς ταύτης

Dans ce négoce des choses de l'âme


ἆρ΄ οὐ τὸ µὲν ἐπι-δεικτικὴ δικαιότατα λέγοιτ΄ ἄν

une branche pourrait très bien s’appeler l’exhibition des objets de parade et de luxe


τὸ δὲ γελοίῳ µὲν οὐχ ἧττον τοῦ πρόσθεν, µως δὲ µαθηµάτων οὖσαν πρᾶσιν αὐτὴν ἀδελφῷ τινι τῆς πράξεως ὀνόµατι προσειπεῖν ἀνάγκη;

l’autre branche devrait avoir également un nom assez bizarre, mais enfin approprié à la chose, qui est la vente des connaissances.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ µὲν οὖν.

Mais cela serait fort juste.


{ΞΕ.} Ταύτης τοίνυν τῆς µαθηµατοπωλικῆς τὸ µὲν περὶ 224.ξ τὰ τῶν ἄλλων τεχνῶν µαθήµατα ἑτέρῳ,

Dans ce commerce de connaissances, la partie qui s’occupe des connaissances relatives à tous les autres arts


τὸ δὲ περὶ τὸ τῆς ἀρετῆς

et celle qui s’occupe des connaissances relatives à la vertu


ἄλλῳ προσρητέον.

doivent recevoir deux noms différents.


{ΘΕΑΙ.} Πῶς γὰρ οὔ;

Sans contredit.


{ΞΕ.} Τεχνοπωλικὸν µὴν τό γε περὶ τἆλλα ἂν ἁρµόττοι·

Soit donc la première le commerce des choses d’art.


τὸ δὲ περὶ ταῦτα σὺ προθυµήθητι λέγειν ὄνοµα.

Tâche de trouver toi-même un nom pour la seconde.


{ΘΕΑΙ.} Καὶ τί τις ἂν ἄλλο ὄνοµα εἰπὼν οὐκ ἂν πληµ- µελοίη

Et quel autre nom pourrait-on lui donner justement


πλὴν τὸ νῦν ζητούµενον αὐτὸ εἶναι τὸ σοφιστικὸν γένος;

que celui du sujet même de notre recherche, la sophistique ?


{ΞΕ.} Οὐδὲν ἄλλο.

Aucun autre


ἴθι δὴ νῦν συναγάγωµεν αὐτὸ

résumons-nous donc


λέ-γοντες ς τὸ τῆς κτητικῆς, µεταβλητικῆς, ἀγοραστικῆς, 224.δ

en disant que c’est celle de l’art d’acquérir à l’amiable par le commerce,


µπορικῆς,

le commerce extérieur ou négoce


ψυχεµπορικῆς

le négoce des choses de l’âme


περὶ λόγους καὶ µαθήµατα ἀρετῆς πωλητικὸν vendant des discours et des connaissances relatives à la vertu.


δεύτερον ἀνεφάνη σοφιστική.

((la seconde forme sous laquelle la sophistique nous est apparue))


{ΘΕΑΙ.} Μάλα γε.

A merveille.


{ΞΕ.} Τρίτον δέ γ΄ οἶµαί σε, κἂν εἴ τις αὐτοῦ καθιδρυµένος ἐν πόλει, τὰ µὲν ὠνούµενος, τὰ δὲ καὶ τεκταινόµενος αὐτὸς µαθήµατα περὶ τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ πωλῶν, ἐκ τούτου τὸ ζῆν προυτάξατο,

En troisième lieu, s’il s’agissait d’un homme établi à demeure dans sa ville, marchand et fabricant à la fois des connaissances en question, et gagnant sa vie à ce métier, nous n’hésiterions pas


καλεῖν οὐδὲν ἄλλο πλὴν ὅπερ νυνδή.

à lui donner le même nom ?


{ΘΕΑΙ.} Τί δ΄ οὐ µέλλω; 224.ε

Sans doute.


{ΞΕ.} Καὶ τὸ κτητικῆς ἄρα µεταβλητικόν, ἀγοραστικόν, καπηλικὸν εἴτε αὐτοπωλικόν, µφοτέρως, ὅτιπερ ἂν περὶ τὰ τοιαῦτα µαθηµατοπωλικὸν γένος, ἀεὶ σὺ προσερεῖς, ς φαίνῃ, σοφιστικόν.

Ainsi tu appelleras toujours sophistique, à ce qu’il paraît, l’art d’acquérir à l’amiable par le commerce, soit qu’on fabrique ou qu’on ne fabrique pas soi-même les objets de son trafic, pourvu que ces objets soient les connaissances que nous avons dites ?


{ΘΕΑΙ.} Ἀνάγκη· τῷ γὰρ λόγῳ δεῖ συνακολουθεῖν.

Nécessairement; car il faut bien être conséquent.


{ΞΕ.} Ἔτι δὴ σκοπῶµεν εἴ τινι τοιῷδε προσέοικεν ἄρα τὸ νῦν µεταδιωκόµενον γένος. 225.α

Voyons encore si le genre dont nous cherchons les caractères, ne se rapporte pas à quelque autre de nos divisions. 


{ΘΕΑΙ.} Ποίῳ δή;

À laquelle ?


{ΞΕ.} Τῆς κτητικῆς

Dans l’art d’acquérir


γωνιστικ τι µρος µν ν.

nous avons distingué l’acquisition par voie de combat.


{ΘΕΑΙ.} ῏Ην γὰρ οὖν.

Oui.


{ΞΕ.} Οὐκ ἀπὸ τρόπου τοίνυν ἐστὶ διαιρεῖν αὐτὴν δίχα.

Il ne serait pas mal de la partager à son tour en deux espèces.


{ΘΕΑΙ.} Καθ΄ ὁποῖα λέγε.

Lesquelles, dis-moi ?


{ΞΕ.} Τὸ µὲν µιλλητικὸν αὐτῆς τιθέντας, τὸ δὲ µαχητικόν.

Le combat pour l’honneur, et le combat sérieux.


{ΘΕΑΙ.} Ἔστιν.

Soit.


{ΞΕ.} Τῆς τοίνυν µαχητικῆς

Dans le combat sérieux


τῷ µὲν σώµατι πρὸς σώµατα γιγνοµένῳ σχεδὸν εἰκὸς καὶ πρέπον ὄνοµα λέγειν τι τοιοῦτον τιθεµένους οἷον βιαστικόν.

celui qui se fait corps à corps serait assez bien caractérisé par le nom de violent


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Oui.


{ΞΕ.} Τῷ δὲ λόγοις πρὸς λόγους

Et celui qui se fait de discours à discours,


τί τις, Θεαίτητε, ἄλλο 225.β εἴπῃ πλὴν µφισβητητικν;

comment l’appellera-t-on, Théétète, si ce n’est controverse ?


{ΘΕΑΙ.} Οὐδέν.

Pas autrement.


{ΞΕ.} Τὸ δέ γε περὶ τὰς µφισβητήσεις θετέον διττόν.

Or, le genre de la controverse doit être considéré comme double.


{ΘΕΑΙ.} Πῇ;

Comment ?


{ΞΕ.} Καθ΄ ὅσον µὲν γὰρ γίγνεται µήκεσί τε πρὸς ἐναντία µήκη λόγων καὶ περὶ [τὰ] δίκαια καὶ ἄδικα δηµοσίᾳ, δικανικόν.

Si l’on procède par longs discours opposés à longs discours, en public, et sur le juste et l’injuste, c’est la controverse judiciaire.


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Oui


{ΞΕ.} Τὸ δ΄ ἐν ἰδίοις αὖ καὶ κατακεκερµατισµένον ἐρωτή-σεσι πρὸς ἀποκρίσεις µῶν εἰθίσµεθα καλεῖν ἄλλο πλὴν ντιλογικν;

Si, au contraire, c’est un discours entre particuliers, entre coupé de demandes et de réponses, le nom que nous avons coutume de lui donner, n’est-il pas celui de dispute ?


{ΘΕΑΙ.} Οὐδέν.

En effet


{ΞΕ.} Τοῦ δὲ ἀντιλογικοῦ τὸ µὲν ὅσον περὶ τὰ συµβόλαια 225.ξ µφισβητεῖται µέν, εἰκῇ δὲ καὶ τχνως περὶ αὐτὸ πράττεται,

Quant à cette sorte de dispute qui porte sur des transactions, mais qu’on pratique sans art,


ταῦτα θετέον µὲν εἶδος,


 

il faut bien en faire une espèce à part,


ἐπείπερ αὐτὸ διέγνωκεν ς ἕτερον ὂν λόγος,

puisqu’on y a attaché avec raison une idée particulière


ἀτὰρ60 ἐπωνυµίας οὔθ΄ ὑπὸ τῶν µπροσθεν ἔτυχεν οὔτε νῦν ὑφ΄ µῶν τυχεῖν ἄξιον.

mais jusqu’ici on ne lui a pas donné de nom, et ce n’est pas la peine que nous lui en cherchions un. 


{ΘΕΑΙ.} Ἀληθῆ· κατὰ σµικρὰ γὰρ λίαν καὶ παντοδαπὰ διῄρηται.

Tu as raison; cette espèce renferme un trop grand nombre de petites subdivisions.


{ΞΕ.} Τὸ δέ γε ἔντεχνον, καὶ περὶ δικαίων αὐτῶν καὶ ἀδίκων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅλως µφισβητοῦν,

Mais la dispute que l’on traite avec art, et qui roule sur le juste et l’injuste et autres choses de ce genre,


ἆρ΄ οὐκ ριστικν61 αὖ λέγειν εἰθίσµεθα;

n’est-ce pas discussion que nous l’appelons d’ordinaire ?


{ΘΕΑΙ.} Πῶς γὰρ οὔ;

Si fait.


225.δ {ΞΕ.} Τοῦ µὴν ἐριστικοῦ τὸ µὲν χρηµατοφθορικν, τὸ δὲ χρηµατιστικν ὂν τυγχάνει.

Mais il y a des discussions qui ruinent, et d’autres qui enrichissent.


{ΘΕΑΙ.} Παντάπασί γε.

Cela est très certain.


{ΞΕ.} Τὴν ἐπωνυµίαν τοίνυν ἣν ἑκάτερον δεῖ καλεῖν αὐτῶν πειραθῶµεν εἰπεῖν.

Tâchons donc de qualifier par leur vrai nom chacune de ces deux espèces.


{ΘΕΑΙ.} Οὐκοῦν χρή.

Oui, cela est nécessaire.


{ΞΕ.} ∆οκῶ µὴν τό γε δι΄ ἡδονὴν τῆς περὶ ταῦτα διατριβῆς

La discussion qui n’a d’autre but que le plaisir même de discuter


µελὲς τῶν οἰκείων γιγνόµενον,

en nous faisant négligerais nos propres affaires


περὶ δὲ τὴν λέξιν τοῖς πολλοῖς τῶν ἀκουόντων οὐ µεθ΄ ἡδονῆς ἀκουόµενον


 

sans être, quant à l’effet oratoire, fort agréable à la plupart des auditeurs


καλεῖσθαι κατὰ γνώµην τὴν µὴν οὐχ ἕτερον ἀδολεσχικοῦ.


 

il me semble qu’elle ne peut s’appeler autrement que bavardage


{ΘΕΑΙ.} Λγεται γρ ον οτω πως. 225.ε

C’est bien aussi le nom qu’on lui donne.


{ΞΕ.} Τούτου τοίνυν τοὐναντίον, ἀπὸ τῶν ἰδιωτικῶν ἐρίδων χρηµατιζόµενον,

Quant aux discussions que l’on institue en particulier pour y gagner de l’argent


ἐν τῷ µέρει σὺ πειρ νῦν εἰπεῖν.

essaie à ton tour d’en trouver le nom.


{ΘΕΑΙ.} Καὶ <τί> τις ἂν αὖ εἰπὼν ἕτερον οὐκ ἐξαµάρτοι πλήν γε τὸν θαυµαστὸν πάλιν ἐκεῖνον ἥκειν αὖ νῦν τέταρτον τὸν µεταδιωκόµενον ὑφ΄ µῶν σοφιστήν; 226.α

Pour le coup, il n’y a pas à s’y tromper : voici venir encore pour la quatrième fois notre singulier personnage, le sophiste que nous cherchons.


{ΞΕ.} Οὐδὲν ἀλλ΄ τὸ χρηµατιστικὸν γένος, ς ἔοικεν, ἐριστικῆς ὂν τέχνης,

Ainsi l’art du sophiste n’est autre chose que l’art de gagner de l’argent par la discussion


τῆς ἀντιλογικῆς,

qui lui-même fait partie de celui de la dispute


τῆς µφισβητητικῆς,

de la controverse


τῆς µαχητικῆς, τῆς ἀγωνιστικῆς,

des combats


τῆς κτητικῆς ἔστιν,

et par conséquent de l’art d’acquérir


ς λόγος αὖ µεµήνυκε νῦν, σοφιστής.

comme déjà nous l’avons trouvé.


{ΘΕΑΙ.} Κοµιδῇ µὲν οὖν.

C’est évident.


{ΞΕ.} Ὁρᾷς οὖν ς ἀληθῆ λέγεται

Tu le vois, on a bien raison de dire


τὸ ποικίλον εἶναι τοῦτο τὸ θηρίον καὶ τὸ λεγόµενον οὐ τῇ ἑτέρᾳ ληπτόν;

que le sophiste est un animal changeant et qui ne se laisse pas prendre, comme on dit, d’une seule main.


{ΘΕΑΙ.} Οὐκοῦν µφοῖν χρή. 226.β

Eh bien! mettons-y les deux mains.


{ΞΕ.} Χρὴ γὰρ οὖν, καὶ κατὰ δύναµίν γε οὕτω ποιητέον,

C’est ce qu’il nous faut faire, et de toutes nos forces


τοιόνδε τι µεταθέοντας χνος αὐτοῦ

car voici une nouvelle trace pour le suivre.


καί µοι λέγε· τῶν οἰκετικῶν ὀνοµάτων καλοῦµεν ἄττα62 που;

Dis-moi, ne nous servons-nous pas de certains termes de service domestique ? 


{ΘΕΑΙ.} Καὶ πολλά· τρ ποῖα δὴ τῶν πολλῶν πυνθάνῃ;

D’une infinité ; mais, dans le nombre, desquels veux-tu parler ?


{ΞΕ.} Τὰ τοιάδε, οἷον διηθεῖν τε λέγοµεν καὶ διαττᾶν καὶ βράττειν καὶ διακρίνειν.

Par exemple, des mots clarifier, cribler, vanner, trier.


{ΘΕΑΙ.} Τί µήν;

Nul doute qu’on ne s’en serve.


{ΞΕ.} Καὶ πρός γε τούτοις ἔτι ξαίνειν, κατάγειν, κερκίζειν, καὶ µυρία ἐν ταῖς τέχναις ἄλλα τοιαῦτα ἐνόντα ἐπιστάµεθα. γάρ; 226.ξ

De plus, il y en a une foule d’autres, comme carder, filer, tisser, dont nous savons qu’on se sert aussi dans les arts. N’est-il pas vrai ?


{ΘΕΑΙ.} Τὸ ποῖον αὐτῶν πέρι βουληθεὶς δηλῶσαι παραδείγµατα προθεὶς ταῦτα κατὰ πάντων ἤρου; Mais, dans quel dessein me questionnes-tu sur tous ces exemples ?


{ΞΕ.} ∆ιαιρετικ που τ λεχθντα ερηται σµπαντα.

Tous, n’est-il pas vrai, se rapportent à l’opération de démêler une chose d’avec une autre ?


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Oui.


{ΞΕ.} Κατὰ τὸν µὸν τοίνυν λόγον

En ce cas, suivant ma méthode,


ς περὶ ταῦτα µίαν οὖσαν ἐν ἅπασι τέχνην

nous pouvons les considérer tous comme se rapportant à un seul et même art


ἑνὸς ὀνόµατος ἀξιώσοµεν αὐτήν.

et les réunir sous une dénomination commune.


{ΘΕΑΙ.} Τίνα προσειπόντες;

Et laquelle ? 


{ΞΕ.} ∆ιακριτικήν.

L’art de démêler.


{ΘΕΑΙ.} Ἔστω.

Soit.


{ΞΕ.} Σκόπει δὴ ταύτης αὖ δύο ἄν πῃ δυνώµεθα κατιδεῖν εἴδη.

Examine si nous ne pouvons pas distinguer dans cet art deux espèces.


{ΘΕΑΙ.} Ταχεαν ς µοὶ σκέψιν ἐπιτάττεις. 226.δ

Mais tu demandes un examen bien prompt pour moi.


{ΞΕ.} Καὶ µὴν ἔν γε ταῖς εἰρηµέναις διακρίσεσι τὸ µὲν χεῖρον ἀπὸ βελτίονος ἀποχωρίζειν ἦν, τὸ δ΄ µοιον ἀφ΄ µοίου.

Vois pourtant : dans certaines de ces opération, on sépare le meilleur d’avec le pire, et dans les autres, le semblable d’avec le semblable.


{ΘΕΑΙ.} Σχεδὸν οὕτω νῦν λεχθὲν φαίνεται.

A présent que tu l’as dit, je le comprends.


{ΞΕ.} Τῆς µὲν τοίνυν ὄνοµα οὐκ ἔχω λεγόµενον·

Pour la seconde de ces deux manières de démêler, je ne lui vois point de nom particulier dans la langue


τῆς δὲ καταλειπούσης µὲν τὸ βέλτιον διακρίσεως, τὸ δὲ χεῖρον ἀποβαλλούσης ἔχω.

j’en vois un, au contraire, pour celle qui retranche le pire et garde le meilleur.


{ΘΕΑΙ.} Λέγε τί.

Lequel, dis-moi ?


{ΞΕ.} Πᾶσα τοιαύτη διάκρισις,

Toute opération de ce genre


ς ἐγὼ συννοῶ

si je ne me trompe,


λγεται παρ πντων καθαρµς τις.

sappelle communément épuration


{ΘΕΑΙ.} Λέγεται γὰρ οὖν. 226.ε

C’est en effet, le mot en usage.


{ΞΕ.} Οὐκοῦν τό γε καθαρτικὸν εἶδος αὖ διπλοῦν ὂν πᾶς ἂν ἴδοι;

Eh bien ! tout le monde n’apercevrait-il pas deux espèces dans l’art d’épurer ?


{ΘΕΑΙ.} Ναί, κατὰ σχολήν γε ἴσως· Peut-être bien, en prenant le temps d’y penser


οὐ µὴν ἔγωγε καθορῶ νῦν.

car pour le moment je ne le vois point.


{ΞΕ.} Καὶ µὴν τά γε περὶ τὰ σώµατα πολλὰ εἴδη καθάρσεων ἑνὶ περιλαβεῖν ὀνόµατι προσήκει. Cependant il est naturel de comprendre sous un seul et même nom les différentes espèces d’épuration qui se rapportent au corps.


{ΘΕΑΙ.} Ποῖα καὶ τίνι;

Quelles espèces, et quel nom ?


{ΞΕ.} Τά τε τῶν ζῳων, ὅσα ἐντὸς σωµάτων

D’abord, les épurations qui se pratiquent sur le corps des êtres, animés, soit à l’intérieur,


ὑπὸ γυµναστικῆς 227.αἰατρικῆς τε comme celles qu’opèrent la gymnastique et la médecine


ὀρθῶς διακρινόµενα καθαίρεται καὶ περὶ τἀκτός, εἰπεῖν µὲν φαῦλα, ὅσα βαλανευτικὴ παρέχεται· καὶ τῶν ἀψύχων σωµάτων,

ensuite les épurations qu’on pratique sur des objets inanimés


ὧν γναφευτικὴ καὶ σύµπασα κοσµητικὴ τὴν ἐπιµέλειαν παρεχοµένη κατὰ σµικρὰ πολλὰ καὶ γελοῖα δοκοῦντα ὀνόµατα ἔσχεν.

par exemple, le lavage, et toutes les opérations de nettoiement qui comprennent une foule de menus soins sous des noms qui ont l’air ridicules.


{ΘΕΑΙ.} Μάλα γε.

Soit. 


{ΞΕ.} Παντάπασι µὲν οὖν, Θεαίτητε.

C’est très bien, Théétète


ἀλλὰ γὰρ τῇ τῶν λόγων µεθόδῳ σπογγιστικῆς φαρµακοποσίας οὐδὲν ἧττον οὐδέ τι µᾶλλον τυγχάνει µέλον63 εἰ τὸ µὲν σµικρά, τὸ δὲ µεγάλα µᾶς ὠφελεῖ64 καθαῖρον.65

mais notre méthode n’attache ni plus ni moins d’importance à l’art d’épurer avec l’éponge, qu’à celui d’épurer par des breuvages salutaires;elle ne de soucie pas que l’un nous rende de petits services, et l’autre de très grands.


τοῦ κτήσασθαι66 γὰρ 227.β ἕνεκα νοῦν πασῶν τεχνῶν τὸ συγγενὲς καὶ τὸ µ συγγενὲς κατανοεῖν67 πειρωµένη68 τιµ πρὸς τοῦτο ἐξ ἴσου πάσας,

Dans l’unique but d’acquérir la science, elle ne cherche qu’à reconnaître dans tous les arts ce qui est ou ce qui n’est pas de la même famille, et elle fait de tous la même estime.


καὶ θάτερα τῶν ἑτέρων κατὰ τὴν µοιότητα οὐδὲν ἡγεῖται γελοιό-τερα

Quand elle en trouve deux qui se ressemblent, elle ne juge pas l’un plus ridicule que l’autre 


σεµνότερον δέ τι τὸν διὰ στρατηγικῆς φθειριστικῆς δηλοῦντα θηρευτικὴν οὐδὲν νενόµικεν, ἀλλ΄ ς τὸ πολὺ χαυνότερον.

l’art de la guerre ne lui paraît pas une chasse plus noble que l’art de détruire la vermine, mais une chasse qui d’ordinaire inspire plus d’orgueil.


καὶ δὴ καὶ νῦν, ὅπερ ἤρου, τί προσεροῦµεν ὄνοµα συµπάσας δυνάµεις ὅσαι σῶµα εἴτε µψυχον εἴτε ἄψυχον 227.ξ εἰλήχασι καθαίρειν, οὐδὲν αὐτῇ διοίσει ποῖόν τι λεχθὲν εὐπρεπέστατον εἶναι δόξει·

Et quant au nom que tu me demandes maintenant pour désigner à la fois tous les arts qui s’occupent de purifier les corps, animés ou inanimés, il n’importe pas à cette méthode que ce soit le nom de la plus belle apparence.


µόνον ἐχέτω χωρὶς τῶν τῆς ψυχῆς καθάρσεων πάντα συνδῆσαν ὅσα ἄλλο τι καθαίρει. τὸν γὰρ περὶ τὴν διάνοιαν καθαρµὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐπι- κεχείρηκεν ἀφορίσασθαι τὰ νῦν, εἴ γε ὅπερ βούλεται µανθάνοµεν.

il suffit qu’il comprenne toutes les espèces d’épurations différentes des épurations de l’âme ; car si j’entends bien notre méthode, ce qu’elle se propose ici, c’est de séparer de toute autre épuration celle qui’ concerne l’esprit.


{ΘΕΑΙ.} Ἀλλὰ μεμάθηκα,

A présent, je suis au fait


κα συγχωρ69 δύο μν εδη καθάρσεως

et j'admets deux espèces d'épuration,


 


ἓν δὲ τὸ περὶ τὴν ψυχὴν εἶδος εἶναι,

l'une pour l'âme,


τοῦ περὶ τὸ σῶμα χωρὶς ὄν

l'autre pour le corps, indépendante de la première.


{ΞΕ.} Πάντων κάλλιστα. A merveille.


καί μοι τ μετ τοτο πάκουε70 [227d]

Maintenant, fais attention à ce que je vais te dire


πειρώμενος αὖ τὸ λεχθὲν διχῇ τέμνειν71

pour tâcher de subdiviser encore en deux la division que nous venons d'établir.


{ΘΕΑΙ.} Καθ' ὁποῖ' ἂν ὑφηγῇ72  

Partout où tu me conduiras


πειράσομαί σοι συντέμνειν.

je tâcherai de te suivre dans tes divisions.


{ΞΕ.} Πονηρίαν73 ἕτερον ἀρετῆς ἐν ψυχῇ λέγομέν τι;

Nous admettons que dans l'âme la méchanceté et la vertu sont deux choses différentes


{ΘΕΑΙ.} Πς γρ ο;

Eh bien?


{ΞΕ.} Καὶ μὴν καθαρμός γ' ἦν τὸ λείπειν μὲν θάτερον, ἐκβάλλειν δὲ ὅσον ἂν πού τι φλαῦρον.

Et l'épuration consiste, suivant nous, à garder ce qui est bon, et à rejeter ce qui ne vaut rien.


{ΘΕΑΙ.} Ἦν γὰρ οὖν. Oui.


{ΞΕ.} Καὶ ψυχῆς ἄρα,

De même, en ce qui touche l'âme


καθ' σον ν ερίσκωμεν κακίας φαίρεσίν τινα

lorsque nous trouverons qu'on en retranche quelque chose de mauvais


καθαρμὸν αὐτὸν λέγοντες

et que nous appellerons cela épuration


ν μέλει φθεγξόμεθα.

nous nous exprimerons avec justesse.


{ΘΕΑΙ.} Καὶ μάλα γε.

Sans doute.


{ΞΕ.} Δύο μὲν εἴδη κακίας περὶ ψυχὴν ῥητέον.

Il y a dans l'âme deux sortes de méchancetés.


{ΘΕΑΙ.} Ποα;

Lesquelles?


[228a {ΞΕ.} Τὸ μὲν οἷον νόσον ἐν σώματι, L'une est pour l'âme ce qu'est pour le corps la maladie,


τὸ δ' οἷον αἶσχος ἐγγιγνόμενον74.

l'autre ce qu'est la laideur


{ΘΕΑΙ.} Οκ μαθον.75

Je n'entends pas bien.


{ΞΕ.}

Νόσον ἴσως καὶ στάσιν76 οὐ ταὐτὸν νενόμικας;77

Maladie et désordre du corps, ce n'est peut-être pas la même chose pour toi?


{ΘΕΑΙ.} Οὐδ' αὖ πρὸς τοῦτο ἔχω τί χρή με ποκρίνασθαι.

J'avoue encore que je ne sais comment répondre.


{ΞΕ.} Πότερον λλο τι στάσιν γούμενος Distingues-tu le désordre


τν το φύσει συγγενος κ τινος διαφθορς διαφοράν;

de la désunion provenue, par suite de quelque altération, entre des choses que la nature a faites alliées et de même famille ?


{ΘΕΑΙ.} Οδέν.

Nullement.


{ΞΕ.} Ἀλλ' αἶσχος ἄλλο τι

Et la laideur est-elle autre chose


πλὴν τὸ τῆς ἀμετρίας πανταχο δυσειδς78 ἐνὸν γένος;

que le défaut d'harmonie, qui est désagréable partout où il se trouve ?


[228b {ΘΕΑΙ.}

Οὐδαμῶς ἄλλο.

Pas autre chose.


{ΞΕ.} Τί δέ;

Eh bien!


ν ψυχ δόξας πιθυμίαις κα θυμν δονας κα λόγον λύπαις κα πάντα λλήλοις τατα τν φλαύρως79 χόντων οκ σθήμεθα80 διαφερόμενα;

dis-moi, ne remarquons-nous pas dans l'âme des méchants une désunion entre les opinions et les désirs, entre le courage et les plaisirs, entre la raison et les chagrins, un conflit véritable entre tout cela?


{ΘΕΑΙ.} Καὶ σφόδρα γε.

Tout-à-fait.


{ΞΕ.} Συγγεν γε μν ξ νάγκης σύμπαντα γέγονεν.

Et cependant ces choses-là sont nécessairement faites pour être alliées.


{ΘΕΑΙ.} Πς γρ ο;

Assurément


{ΞΕ.} Στάσιν ἄρα καὶ νόσον τῆς ψυχῆς πονηρίαν λέγοντες

En appelant donc la méchanceté désordre et maladie de l'âme,


ὀρθῶς ἐροῦμεν.

nous parlerons avec justesse?


{ΘΕΑΙ.} Ὀρθότατα μὲν οὖν. Avec toute justesse. [228c]


  {ΞΕ.} Τί δ'; ὅσ' <ἂν> κινήσεως μετασχόντα Bien; et maintenant si une chose susceptible de mouvement,


καὶ σκοπόν τινα θέμενα et dirigée vers un but quelconque


πειρώμενα τούτου τυγχάνειν et cherchant à
l'atteindre


καθ' ἑκάστην ὁρμὴν παράφορα αὐτοῦ γίγνηται καὶ ἀποτυγχάνῃ,

passe à côté et le manque à chaque fois


πότερον αὐτὰ φήσομεν ὑπὸ συμμετρίας τῆς πρὸς ἄλληλα est-ce par harmonie, 


τοναντίον π μετρίας ατ πάσχειν;

 

ou n'est-ce pas plutôt par défaut d'harmonie entre cette chose et le but, qu'il faudra dire que cela est arrivé ?


{ΘΕΑΙ.} Δῆλον ὡς ὑπὸ ἀμετρίας.

Par défaut d'harmonie, rien n'est plus clair.


{ΞΕ.} Ἀλλὰ μὴν ψυχήν γε ἴσμεν ἄκουσαν πᾶσαν πᾶν ἀγνοοῦσαν.

Or nous savons que pour toute âme l'ignorance est involontaire.


{ΘΕΑΙ.} Σφόδρα γε.

Très certainement.


{ΞΕ.} Τό γε μὴν ἀγνοεῖν ἐστιν ἐπ' ἀλήθειαν ρμωμένης [228d] ψυχῆς, Et l'ignorance, pour l'âme qui aspire à la vérité


παραφόρου συνέσεως γιγνομένης, οδν λλο πλν παραφροσύνη.
n'est pas autre chose qu'une aberration, qui fait que l'intelligence passe à côté de son but.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ μὲν οὖν.

Nul doute.


{ΞΕ.} Ψυχὴν ἄρα ἀνόητον

Une âme déraisonnable


αἰσχρὰν καὶ μετρον θετέον.81

est donc une âme laide et difforme.


{ΘΕΑΙ.}
Ἔοικεν.

Selon toute apparence.{ΞΕ.} Ἔστι δὴ δύο ταῦτα, ὡς φαίνεται, κακῶν ἐν αὐτῇ γένη

Il est donc démontré qu'il y a dans l'âme deux sortes de maux;


τ μν πονηρία καλούμενον π τν πολλν

 

l'un, qui s'appelle communément méchanceté,


νόσος αὐτῆς σαφέστατα ὄν.

est évidemment la maladie de l'âme.


{ΘΕΑΙ.} Ναί.

Oui.


{ΞΕ.} Τὸ δέ γε γνοιαν μὲν καλοῦσι,

L'autre est ce qu'on appelle ignorance;


κακίαν δὲ αὐτὸ ἐν ψυχῇ μόνον γιγνόμενον οκ θέλουσιν μολογεν.

mais on ne veut pas convenir que, quand ce mal entre dans l'âme, il suffît à lui seul pour la rendre mauvaise.


[228e {ΘΕΑΙ.} Κομιδ82 συγχωρητέον,

Il faut bien accorder


νυνδ λέξαντος μφεγνόησά σου,

ce dont je doutais, quand tu l'as dit tout à l'heure


τ δύο εναι γένη κακίας ν ψυχ,

qu'il existe dans l'âme deux sortes de maux


καὶ δειλίαν μὲν καὶ κολασίαν καὶ ἀδικίαν σύμπαντα ἡγητέον νόσον ἐν ἡμῖν, et qu'on doit considérer comme maladie en nous toute lâcheté, tout excès, toute injustice


τ δ τς πολλς κα παντοδαπς γνοίας πάθος ασχος θετέον.

et comme laideur l'ignorance à laquelle notre âme est sujette de tant de manières.


{ΞΕ.}
Οκον ν γε σώματι περ δύο παθήματε τούτω δύο τέχνα τιν γενέσθην;

Or n'existe-t-il pas pour le corps deux arts qui s'appliquent à ces deux sortes de maux ?


{ΘΕΑΙ.} Τίνε τούτω;

Lesquels?


 [229a {ΞΕ.} Περὶ μὲν αἶσχος γυμναστική,

Pour la laideur, la gymnastique,


περὶ δὲ νόσον ἰατρική.

et pour les maladies, la médecine.


{ΘΕΑΙ.} Φαίνεσθον.

Il est vrai.


{ΞΕ.} Οὐκοῦν καὶ περὶ μὲν ὕβριν καὶ ἀδικίαν καὶ δειλίαν

Eh bien! pour l'intempérance, l'injustice et la lâcheté


κολαστικ
83 πέφυκε τεχν
ν μάλιστα δ πασν προσήκουσα Δίκ.
la justice

qui punit est, de tous les arts, le plus convenable.


{ΘΕΑΙ.} Τὸ γοῦν εἰκός, ὡς εἰπεῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην δόξαν.

A ce qu'il semble du moins, sauf erreur humaine.


{ΞΕ.} Τί δέ; Περὶ σύμπασαν ἄγνοιαν μῶν ἄλλην τινὰ διδασκαλικὴν ὀρθότερον εἴποι τις ἄν;

Et est-il un art plus propre à la guérison de toute sorte d'ignorance, que l'art de l'enseignement?


{ΘΕΑΙ.} Οὐδεμίαν.

Non, aucun.


[229b {ΞΕ.} Φέρε δή· διδασκαλικῆς δὲ ἆρα ἓν μόνον γένος φατέον [εἶναι] πλείω, δύο δέ τινε αὐτῆς εἶναι μεγίστω; σκόπει.

Voyons, examine s'il faut considérer cet art comme formant un seul genre indivisible, ou comme ayant des parties distinctes, dont deux principales.


{ΘΕΑΙ.} Σκοπ.

Je le veux bien.


{ΞΕ.} Καί μοι δοκοῦμεν τῇδε ἄν πῃ τάχιστα εὑρεῖν.

Voici, je pense, le chemin le plus court pour y arriver.


{ΘΕΑΙ.} Π;

Lequel?


{ΞΕ.} Τὴν ἄγνοιαν ἰδόντες εἴ πῃ κατὰ μέσον αὑτῆς τομὴν ἔχει τινά. C'est de considérer qu'on peut partager l'ignorance comme en deux parts.


διπλῆ γὰρ αὕτη γιγνομένη

Or du moment que l'ignorance se divise,


δλον τι κα τν διδασκαλικν δύο ναγκάζει μόρια χειν,

il faut que l'art de l'enseignement se divise aussi


ἓν ἐφ' ἑνὶ [γένει] τῶν αὑτῆς ἑκατέρῳ.

pour correspondre à chacune de ses parties.


{ΘΕΑΙ.} Τί ον;

Qu'est-ce?


καταφανές π σοι τ νν ζητούμενον;

Apercevrais-tu ce que nous cherchons?


[229c]  {ΞΕ.} Ἀγνοίας γοῦν μέγα τί μοι δοκῶ καὶ χαλεπὸν ἀφωρισμένον ὁρᾶν εἶδος, πᾶσι τοῖς ἄλλοις αὐτῆς ἀντίσταθμον84 μέρεσιν.

Il me semble que je distingue une grande et terrible espèce d'ignorance, capable de balancer à elle seule toutes les autres.


{ΘΕΑΙ.} Ποῖον δή;

Laquelle?


{ΞΕ.} Τὸ μὴ κατειδότα τι δοκεῖν εἰδέναι·

D'imaginer qu'on sait ce qu'on ne sait pas


δι' οὗ κινδυνεύει πάντα

car c'est peut-être de là que viennent toutes les erreurs


σα διανοί σφαλλόμεθα γίγνεσθαι πσιν.

dans lesquelles tombe notre esprit.


{ΘΕΑΙ.} ληθ.

Cela est vrai.


{ΞΕ.}
Καὶ δὴ καὶ τούτῳ γε οἶμαι μόνῳ τῆς ἀγνοίας μαθίαν τοὔνομα προσρηθῆναι.


C'est proprement ce qu'on appelle sottise.


{ΘΕΑΙ.} Πάνυ γε.

En effet.


{ΞΕ.} Τί δὲ δὴ τῷ τῆς διδασκαλικῆς ἄρα μέρει τῷ τοῦτο ἀπαλλάττοντι λεκτέον;

Et comment appeler la partie de l'art de l'enseignement qui remédie à ce genre d'ignorance?


229d {ΘΕΑΙ.} Οἶμαι μὲν [οὖν], ξένε, τὸ μὲν ἄλλο δημιουργικὰς διδασκαλίας, τοῦτο δὲ ἐνθάδε γε παιδείαν δι' ἡμῶν κεκλῆσθαι.

Il me semble, étranger, que chez nous du moins, on l'appelle éducation, tandis que tout autre enseignement se rapporte à l'enseignement des métiers.


{ΞΕ.} Καὶ γὰρ σχεδόν, Θεαίτητε, ἐν πᾶσιν Ἕλλησιν.

Il en est de même, Théétète, dans presque toute la Grèce.


ἀλλὰ γὰρ ἡμῖν ἔτι καὶ τοῦτο σκεπτέον,

Maintenant il nous faut encore considérer


ἆρ' ἄτομον ἤδη ἐστὶ πᾶν

si cette partie est indivisible,


τινα χον διαίρεσιν ξίαν πωνυμίας.
ou bien si elle présente des subdivisions qui méritent des noms particuliers.


{ΘΕΑΙ.} Οὐκοῦν χρὴ σκοπεῖν.

Examinons cela.


{ΞΕ.} Δοκεῖ τοίνυν μοι καὶ τοῦτο ἔτι πῃ σχίζεσθαι.


 

Oui, elle me paraît susceptible d'être divisée à son tour.


{ΘΕΑΙ.} Κατ τί;

Et comment?


[229e {ΞΕ.} Τῆς ἐν τοῖς λόγοις διδασκαλικῆς μὲν τραχυτέρα τις ἔοικεν ὁδὸς εἶναι,

Il me semble que, dans l'enseignement oral, il est une méthode plus rude


τ δ' τερον ατς μόριον λειότερον.

et une autre plus douce.


{ΘΕΑΙ.} Τὸ ποῖον δὴ τούτων ἑκάτερον λέγομεν;  

Quelles sont ces deux méthodes?


{ΞΕ.} Τ μν ρχαιοπρεπές τι πάτριον,

L'une, antique, en usage chez nos pères,


πρὸς τοὺς ὑεῖς μάλιστ' ἐχρῶντό τε καὶ ἔτι πολλοὶ χρῶνται τὰ νῦν, ὅταν αὐτοῖς ἐξαμαρτάνωσί τι,

et dont beaucoup de gens se servent encore aujourd'hui envers leurs épiants quand ceux-ci font quelque faute,


τὰ μὲν χαλεπαίνοντες,

tantôt les grondant avec sévérité,


τὰ δὲ μαλθακωτέρως παραμυθούμενοι·

tantôt les reprenant avec douceur :


τ δ' ον σύμπαν ατ ρθότατα εποι τις ν νουθετητικήν.

on pourrait l'appeler l'exhortation.


{ΘΕΑΙ.} Ἔστιν οὕτως.

Fort bien.


{ΞΕ.} Τὸ δέ γε, εἴξασί85 τινες αὖ λόγον ἑαυτοῖς δόντες ἡγήσασθαι πᾶσαν ἀκούσιον ἀμαθίαν εἶναι,

Voici le fondement de l'autre méthode : après y avoir bien réfléchi, plusieurs ont cru reconnaître que toute ignorance est involontaire,


καὶ μαθεῖν οὐδέν ποτ' ἂν ἐθέλειν τὸν οἰόμενον εἶναι σοφὸν τούτων ὧν οἴοιτο πέρι δεινὸς εἶναι, μετὰ δὲ πολλοῦ πόνου τὸ νουθετητικὸν εἶδος τῆς παιδείας σμικρὸν ἀνύτειν.

que nul ne consent à apprendre une chose lorsqu'il se persuade en être suffisamment instruit, et qu'en ce  cas la méthode d exhortation, après bien des peines, ne peut produire de grands effets.


{ΘΕΑΙ.} Ὀρθῶς γε νομίζοντες.

Et ils ont raison.


[230b {ΞΕ.} Τῷ τοι ταύτης τῆς δόξης ἐπὶ ἐκβολὴν ἄλλῳ τρόπῳ στέλλονται.

Pour extirper cette confiance en un prétendu savoir, ils s'y prennent d'une autre manière.


{ΘΕΑΙ.} Τίνι δή;

Comment font-ils?


{ΞΕ.} Διερωτσιν ν ν οηταί τίς τι πέρι λέγειν λέγων μηδέν·

Ils interrogent leur homme sur des choses qu'il croit savoir, tandis qu'il les ignore


εθ' τε πλανωμένων τς δόξας ῥᾳδίως ξετάζουσι

ils n'ont pas de peine à reconnaître les opinions dans lesquelles il s'égare,


καὶ συνάγοντες δὴ τοῖς λόγοις εἰς ταὐτὸν τιθέασι παρ' ἀλλήλας, τιθέντες δὲ ἐπιδεικνύουσιν αὐτὰς αὑταῖς ἅμα περὶ τῶν αὐτῶν πρὸς τὰ αὐτὰ κατὰ ταὐτὰ ἐναντίας.


Continue reading this ebook at Smashwords.
Download this book for your ebook reader.
(Pages 1-125 show above.)